Chính sách bảo mật

Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin của Khách Hàng và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin của Quý Khách. Các thông tin của Khách Hàng cung cấp cho HealthStore.vn đều được bảo mật và mã hóa bởi hệ thống của HealthStore.vn.

HealthStore.vn đang áp dụng các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh bao gồm các hệ thống tường lửa (firewall), mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập, để ngăn chặn việc sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng, đảm bảo sự an toàn khi Khách Hàng thực hiện giao dịch trên HealthStore.vn.

HealthStore.vn không lưu giữ bất kỳ thông tin nào liên quan đến thẻ thanh toán của Quý Khách. Toàn bộ thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của HealthStore.vn bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

HealthStore.vn có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng để:

  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với HealthStore.vn.
  • Liên lạc và hỗ trợ giải quyết những vướng mắc của Khách Hàng trong các trường hợp cần thiết.

Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin của Khách Hàng trên website HealthStore.vn.

Chúng tôi không cung cấp thông tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật.